بخشنامه ها و دستورالعمل ها

بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر ابلاغ شدبخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر از سوی رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور، ابلاغ شد.به گزارش ایسنا، متن این بخشنامه به شرح زیر است:به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهره مندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ۵۱روزمرخصیدادهشود .اینمرخصیبهمدت۵۱روزدیگرنیزقابلتمدیدخواهدبود.الف-زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۱سال حبس.۲) محکومین به حبس بیش از۵۱سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.۳) محکومین به حبس از۱تا۵۱سالبهشرطتحملششماهحبس.۴) محکومین به حبس از یک تا ۱سال به شرط تحمل دوماه حبس.۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.تبصره -محکومین به حبس یا حبس وجزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد ، مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود.ب-زندانیان محکوم به جزای نقدی:۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصدوبیست میلیون ریال باشد ، بهشرطتحملحداقلیکماهحبس.تبصره : محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.ج-محکومین جرایم غیر عمد و محکومین مالی:زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیر عمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.تبصره -در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد می باشند ، چنانچه در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی بمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانعاست.د-مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود:محکومین جرایم سرقت های مسلحانه و مقرونبه آزار، جاسوسی ، اقدام علیه امنیت کشور ، آدم ربائی ، جرائم باندی و سازمان یافته ، تجاوز به عنف ، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء ، اسیدپاشی،اخلالدرنظاماقتصادی،قاچاقمشروباتالکلی،محکومینبهقصاصواعداموحدودشرعی،محکومیندارایسهسابقهمحکومیتبه ارتکاب همان جرم ، محکومینی که به شرارتمشهورند،قاچاقمسلحانهویاعمدهموادمخدروروانگردانهاوسایرمحکومینیکهاخلاقورفتارآنهادرزندانبهگونهایبودهکهبنابهنظردادستانیاقاضیاجرایاحکامکیفرییارئیسزندانیاشورایطبقهبندیشایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.تبصره ۵-در مورد محکومان مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ، ترتیبیاتخاذگرددهرچهلوهشتساعتیکبارخودرابهمراجعانتظامیمحلسکونتخویشمعرفینمایند.تبصره ۲-منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از:۱ -بیش از ۵۱۱کیلو گرم تریاک و ملحقات آن ، موضوع بند ۶ماده ۱قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر.۲-بیش از ۰۱گرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آنها موضوع بند۶ماده۸قانونفوقالذکر.دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. صادق آملی لاریجـانی

 

*****************************

بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه؛(خرداد۸۹)زندانیان به مناسبت شبهای قدر و عید فطر ۵۱روز به مرخصی میرونداز سوی رئیس قوه قضائیه بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان بهمناسبت فرا رسیدن لیالی قدر وعید سعید فطر به واحدهای قضائی و دادسراهایسراسر کشور ابلاغ شد. از سوی حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بخشنامهاعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر و عید سعید فطر بهواحدهای قضائی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ شد.در این بخشنامه آمده است: به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر و در پیش بودنعید سعید فطر و با هدف بهرهمندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیزآثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و بهمنظور نیل به اهدافعالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بینزندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایتشرایط مندرج در بخشنامه و اخذ تأمین مناسب، ۵۱روز مرخصی داده شود.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*